سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه اسکندری – کارشناسی مهندسی معدن
سیدامیر اسعدفاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
حسن اسکندری ثانی – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

به منظور اجرای پروژه های عمرانی باید عوامل مزاحم دراجرای پروژه ازمسر اجرا برداشته شود و یا مکان پروژه به محل دیگری انتقال یابد ازجمله این عوامل مزاحم وجود شیبهای سنگی و خاکی درمسیر اجرای پروژه های ازجمله احداث ساختمان های بزرگ سدها انتخاب مسیر بزرگ راه ها و جاده ها می باشد ۶۰کیلومتر ابتدایی جاده کاشمر نیشابور که تا روستایی به نام عطائیه ادامه دارد از ناحیه ای کوهستانی عبور می کند با مدل کردن شیبهای خاکی منتهی به جاده کاشمر عطائیه توسط نرم افزار CLARA که براساس روش تعادل حدی با کمک المان محدود طراحی شده محتملترین سطح گسیختگی مشخص شده و فاکتور اطمینان درشرایطی تحت اثرنیروهای استاتیکی متغیر ازجمله چسبندگی C و زاویه اصطکاکی داخلی و بدون درنظر گرفتن نیروهای دینامیکی ازجمله شتاب ثقل زلزهل و فشار آب زیرزمینی و همچنینبا درنظرگرفتن نیروهای دینامیکی بدست آمده است و شرایط مختلف استاتیکی و دینامیکی را که تحت آن شرایط فاکتور اطمینان کمتر از۱بدست می اید و شیب خاکی ناپایدار است بررسی شده است.