سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن دانشگاه کاشان
عماد خراسانی – کارشناس استخراج معدن دانشگاه کاشان
معین بهادری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن
مهدی امینی – استادیار گروه معدن دانشگاه کاشان

چکیده:

بررسی پایداری تونل و طراحی سیستم نگهداری مناسب از مهمترین مراحل در فرایند حفر تونل است روشهای مختلفی برای بررسی وضعیت پایداری تونلها وجوددارد دراین مقاله به منظور تحلیل پایداری و پیشنهاد سیستم نگهداری لازم تونلهای انحراف آب سد مشمپای زنجان از روش های تجربی RMR و Q استفاده شده است این تونلها با قطر ۱۰ متر فاصله ی افقی ۲۰ متر و اختلاف ارتفاع ۶ متر نسبت به هم قرار دارند با توجه به وضعیت درزه ای منطقه وتاثیر آن بروضعیت پایداری دو تونل از نرم افزار المان مجزای UDEC استفاده و نتایج آن با روشهای تجربی مقایسه شده است نتایج تحلیل عددی نشان میدهد که با استفاده از سیستم نگهداری شاتکریت به عنوان نگهدارنده ی موقت با ضخامت ۱۰ سانتی متر پایداریتونل تضمین شده و مقدار حداکثر همگرایی در دیواره ی تونل ۱/۹۳ میلی متر باشد