سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی اره پناهی – دانشگاه تفرش
ابراهیم حسام –
رضا نامدار –
ناصر صابری –

چکیده:

در این مقبله تحلیل ادوات الکترومغنبطیسی در فضبی دو بعدی توسط روش جریبن سطحی شرح داده شده است. این روش، مسئله را به صورت پبرامتری حل می کند و پبسخ هبیی را بر اسبس هر یک از متغیرهب ارائه می دهد. روش جریبن سطحی یک روش حل عددی به منظورمحبسبه میدان هبی مغنبطیسی است که دارای دقت منبسب و قببل رقببت بب روش اجساء محدود است. یک قطعه الکترومغنبطیسی سبده در نظر گرفته شده و نتبیج این شبیه سبزی بب روش اجساء محدود مقبیسه شده است.