سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا رحمانی – گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، بوعلی سینا همدان

چکیده:

یکی از انواع ضربه گیرهای مکانیکی، ل وله های جدار نازک می باشند که در سیستم های ایمنی امروزه استفاده زیادی پیدا کرده اند . در این مقاله لوله هایی با سطح مقطع متفاوت در نحوه اتصال لوله داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است . در این مدل ، مواد ایزوتروپیک مورد استفاده صلب – پلاستیک کامل و مجموع ا نرژی با ملاحظه خمیدگی و تغییر شکل پوسته در طول فرایند چین خوردگی محاسبه می شود . نحوه اتصال لوله ها به صورت گوشه به گوشه لولهc2c)گوشه به جان لولهc2w) جان به گوشه لولهw2c) و جان به جان لوله w2w) می باشد . مهمترین کمیت های محاسبه شده در این پژوهش، نیر وی کمانش اولیه، نیروی متوسط لهیدگی و انرژی جذب شده می باشد. در این مقاله تغییرات ضخامت و طول لوله بر کمیت های ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی نمونه ها با استفاده از نرم افزارLS-DYNA مدل سازی شده و نتایج آن با نتایج تئوری مقایسه شده است. نتایج شبی ه سازی نشان می دهد که همخوانی زیادی بین سطح مقطع هندسی و پاسخ لهیدگی در لوله وجود دارد