سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا اسداله فردی – استادیار دانشکده ی فنی دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد خدادادی – دانشیار دانشکده ی فنی دانشگاه تربیت مدرس
بهروز پیکانی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشگاه تربیت معلم تهر
علی مطلبی دموچالی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

با توجه به کمبود آب و واقع شدن کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک داشتن اطلاعات کیفی و کمی ازآب یک ضرورت در مدیریت منابع آب می باشد .اما داشتن داده های کافی بدون تفسیر درست نیز کمک موثری در مدیریت نمی نماید. برای تفسیر و تحلیل داده های کیفی وکمی روش های مختلفی وجود دارد که در این مطالعه برای تحلیل وتفسیر اطلاعات از روشهای آماری استفاده شده است حوضه مورد مطالعه رودخانهجاجرود واقع درشمال شرق شهر تهران واقع است وهم اکنون قسمتی از آب شرب شهر تهران را تامین می نماید .دراین کار برای تحلیل پارامتر های کیفی آب از روش سری زمانی چند متغیره جهت تحلیل استفاده شده وسپس فاکتور های حاصل را با مدل باکس وجنکیز ۱ تحلیل و روند تغیی رات پیش بینی شد ه است .محدودیت هایی که در این مطالعه با آن روبرو بودیم عبار ت بودن د از: کمبود داده در مورد دبی واکسیزن محلول. نتایج حاصل نشان می دهد که شستشوی حوضه آب ریز ناشی از بارندگی ،دارای بالاترین تاثیر درایجاد آلودگی آب رودخانه است و آلودگی ناشی از فاضلاب( آلودگی زیستی ) وکشاورزی وصنعتی در اولویت های بعد ایجاد آلودگی قرار دارند. از نتایج این مطالعه می توان در برنامه ریزی برای جلوگیری از ورود آلودگی به رودخانه جاجرود استفاده نمود.