سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا علی نژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، پردیس دانشگاه فردوسی، مشهد
ناصر تجبر – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، پردیس دانشگاه فردوسی، مشهد
فاطمه بدیعیان باغسیاهی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، پردیس دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده:

ناهمسانگردی مغناطیسی و پارامترهای میدان بلوری ترکیبات( فرمول در متن اصلی مقاله) با استفاده ازمدل دوزیرشبکه بررسی شدهاند. نتایج حاصل نشان میدهند که ثابت ناهمسانگردی مرتبه اول زیرشبکه فلز واسط (فرمول در متن اصلی مقاله) با میزان کبالت در ترکیب کاهش یافته و تغییر علامت میدهد. علاوه بر این، بزرگی ضرایب میدان بلوری زیرشبکه خاکی نادر نیز با افزایش کبالت کاهش مییابد. مشاهده میشود که ضریب میدان بلوری مرتبه دوم زیرشبکه هولمیم (فرمول در متن اصلی مقاله) با افزایش کبالت تغییر علامت میدهد که با نتایج تجربی تطابق دارد.