سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران نقدیان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
حسین نوید – استادیار دانشگاه تبریز
سروش فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

فرسایش ناشی از شخم به عنوان یکی از عوامل موثرتوزیع مجدد خاکدانه ها مخصوصا درزمینهای قابل کشت شیبدار می باشد جابجایی و توزیع مجدد خاکدانه ها درنتیجه فعالیت شخم درمزرعه باعث افزایش متغیرهای خاک و کاهش حاصلخیزی آن می شود شخم با گاو آهن برگرداندار یکی از تکنیکهای استاندار شخماولیه درایران و بسیاری از سیست مهای کشاورزی دنیا می باشد به همین دلیل جز ادوات بسیار تحقیق شده تجربی درآزمایشهای مربوط به فرسایش ناشی از شخم محسوب می شود آنالیز داده های تجربی یک معیار با ارزش برای ارزیابی تاثیر پارامترهای عملیاتی روی قابلیت فرسایش شخم گاو اهن برگردارندار است این تحقیق برپایه داده های تجربی حاصل شده درمناطق مختلف دنیا به منظور چگونگی تاثیر گذاری پارامترهایی چون سرعت و عمق شخم روی جابجایی خالص خاک و درپی آن قابلیت فرسایش شخم با گاو آهن برگرداندار که دردو مسیر موازی با خطوط کانتور مزرعه شخم کانتور و عمود برخطوط کانتور شخم با شیب بالا ـ پایین انجام می شود صورت گرفت