سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا جلالی نائینی – استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسین میرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

با توجه به گستردگی مفاهیم مدیریت پروژه و برای به واقعیت پیوستن الزامات پروژه، راهی جز انجام یک مدیریت اثر بخش وکارا که در راستا و دنبال کننده از یک متدولوژی مدون باشد وجود ندارد. از آنجاکه سازما نها با توجه به عمر کوتاه در عرصه مدیریتی کشور از یک سو و عدم آگاهی از علوم به روز مدیریتی که اغلب به شخصیتشان بر م یشود راهی بجز آزمون و خطا را نداشته و متاسفانه در پروژ ههای ملی موجب صرف هزین ههای چند برابر، زمان بیشتر و کیفیت پایین تر شد هاند. لذا در این مقاله، سعی شده است با ارزیابی بر نتایج مدیریت ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک یکی از پروژ ههای سد سازی کشور بر اساس استاندارد راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK اولا درک صریح و روشنی را به مدیران پروژه ارائه کرده ثانیا پارامترهای کنترلی جهت تسریع در مدیریت دانش و مدیریت پروژه را معرفی کند