سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه روشنی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

عنصر بارش را می توان یکی از عناصر پیچیده و حیاتی جو دانست که دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل ملاحظه ای است این تغییرات زمانی د رمکانهای خشک و نیمه خشک از شدت بیشتری برخوردار است چون بخش اعظمکشور ما هم د رمناطق خشک و نیمه خشک دنیا قرار داد تغییر در الگوهای بارش مانند تغییر در الگوهای بارش مانند تغییر در نوع میزان و تاریخهای بارش از حساسیت زیادی برخوردا ربوده و افزایش یا کاهش آ« و یا تغییر قابل ملاحظه در رخداد مواردحدی کهمنجر به بروز سیل یا خشکسالی میشود مسلما می تواند تاثیر بسزایی در برنامه ریزی های کلان کشور داشته باشد با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی بارشهای ماه نیسان ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت در طول دوره آماری ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۰ شهر تبریز در مقیاس روزانه و میانگین ماهانه پرداخته شد.