سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی – استاد گروه هیدرولوژی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پیش بینی بارندگی یکی از مهمترین مسائل در مدیریت منابع آب و هیدرولوژی می باشد. تغییرات زیاد مقدار بارش در نقاط مختلف کمبود ایستگاه های اندازه گیری و پیچیدگی ارتباط بارندگی با پارامترهای اثر گذار بر آن، اهمیت توسعه روش های کارآمد را در پیش بینی بارندگی چند برابر کرده است. سری های زمانی به عنوان یک روش نوین، در مدل سازی و پیش بینی فرآیندهایی همچون بارندگی بسیار پر کاربرد می باشد. با توجه به اهمیت بارندگی در این تحقیق به تحلیل و پیش بینی بارندگی فصلی ایستگاه سینوپتیک شهرکرد با بررسی بارندگی ۲۲ سال قبلی این ایستگاه در طی دوره آماری (۱۳۸۹-۱۳۶۸) پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد که بهترین مدل سری زمانی برای پیش بینی فصلی در ایستگاه مذکور، مدل SARIMA(1,0,1)×(۲,۱,۰)۴ می باشد.