سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کتایون کلباسی انارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،ایران
عبدالکریم قائدی – دکتری معماری، گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده:

امروزه فضاهای سبز در زندگی شهری نقش بسیار پررنگی دارند. شهرها به عنوان مرکز فعالیت و زندگی انسانها برای ادامه حیات و پایداری، چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان بخش لازم و ضروری پیکره شهرها نقش اساسی را دارا میباشند که کمبود آنها میتواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. از اهداف مقاله، ارزیابی کیفی و تدوین نقش فضای سبز در بهبود زندگی شهروندان و ایجاد آرامش خاطر در آنهاست. روش پژوهش، از نوع کتابخانهای و اسنادی است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها، هویت بخشی و احساس آرامش به شهروندان است. همچنین فضاهای سبز با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله میکند و موجب ارتقای کیفیت زندگی شهر و سلامت روحی و روانی شهروندان می شوند. اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید.