سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد روستائی – کا
ارش نیری – دکترای مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همکار تحقیقاتی مجت

چکیده:

انفجار و بارگذاری ناشی از آن بر مخازن نفتی، علاوه بر فشارهای جانبی وارده می تواند منجر به تغییر شکل و ارتعاش در جداره مخزنگردد که در اثر آن نیروهای هیدرودینامیکی شدیدی تولید میگردد. این نیروها باعث اندرکنش سازه و سیال شده و امواجی را بوجودمی آورد امکان وارد آمدن آسیبهایی به مخزن وجود دارد. آمار حملات جنگ تحملی به سایتها و پالایشگاهای نفتی موید این موضوعمی باشد که تحلیل مخازن در برابر بارگذاری انفجاری امری بسیار ضروری میباشد. در این مقاله بارگذاری انفجاری مخزن روباز نفتی در جنوب کشور بررسی شده است. جهت این موضوع مخزن با هیدروکد ANSYS AUTODYN مدلسازی شده و تحت بارگذاری انفجاری حوزه دور قرار گرفته است. میزان بیش فشار حاصل از انفجار در ۱۶ سناریو مختلف بدست آمده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اندرکنش سیال و سازه در اثر موج انفجار می تواند باعث تخریب قسمتفوقانی مخزن شده و در برخی از سناریو ها بارگذاری انفجاری مخزن تخریب گردد. در نمودارهایی که در ادامه این تحقیق ارائه گردیده است میزان سرعت سیال در اثر نوسانات مختلف و میزان بیش فشار حاصله نمایش داده شده است. همچنین بر اساس استاندارد api650 نیروهای هیدرودینامیکی مود های خرابی مخزن بررسی شده است.