سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه بشیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
سید محمد عیسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده:

در این پژوهش به منظور مدلسازی بارش ایستگاه سینوپتیک تبریز، چندین نوع روش های آماری به کار رفته است. با استفاده ازآزمون گردش و رسم نمودار خود همبستگی نگار، تصادفی نبودن مشاهدات اثبات گردیده است. سپس با بهره گیری از روش های پارامتری و ناپارامتری پیرسون و اسپیرمن تحلیل روند انجام شده و از طریق مدلسازی روند، خطی بودن آن تایید شد. از تحلیل طیفی جهت کشف چرخه های نهان استفاده شد؛نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان ۰۵ درصد چهار چرخه ی معنادار در سری زمانی بارش سالانه ایستگاه تبریز وجود دارد. از طریق زنجیره مارکوف دو حالته نیزمعلوم شد که احتمال وقوع روز بارانی ۹۰۱۱۹۰ می باشد واحتمال عدم وقوع آن ۹۰۷۷۰۹ و دوره بازگشت آن تقریبا ۵ روز است. سرانجام به منظور پیش بینی بارش سالانه ایستگاه مزبور مدلARIMAبه کار برده شده است. آزمونAIC آزمون باقیمانده ها)استقلال، نرمال( و قابلیت آینده نگری نشان می دهند که از بین سه مدل برازش داده شده، مدل RIMA(1,1,0 الگوی برازنده تری می باشد سپس با استفاده از این الگو بارش ۲۹ سال آینده پیش بینی گردید.