سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مختاری – دانشکده فنی دانشگاه یزد، یزد
وحید سروستان –
منصور رفیعیان –
احسان خدایی –

چکیده:

حمل و نقل ریلی، سهم بزرگی در حمل و نقل دنیای کنونی دارد و استفاده از روشهای نوین نگهداری و تعمیرات در آن،ضرورتی اجتنابناپذیر است. زیرا این روشها تاکنون جوابگویی ارزندهای در تشخیص سریع و به موقع عیوب تجهیزات داشتهاند. با اینانگیزه و با هدف ایجاد نگاهی جدید به روشهای سنتی تشخیص عیوب در ماشینها، این تحقیق تلاش میکند تا برای یکی از روش- های سنتی مورد استفاده در تشخیص عیب لکوموتیوهای قطار جایگزینی مناسب بیاید. برای این مقصود، تحقیق حاضر که به صورتعملی انجام گرفته، سعی میکند بین عیبهای داخلی موتورهای لکوموتیو و یکی از ابزارهای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یعنیسیگنالهای ارتعاشی اندازهگیری شده از سطح بیرونی موتور، ارتباط برقرار کند. این پژوهش که با همکاری مرکز تعمیرات لکوموتیو بافق صورت گرفته، با انگیزهی تشخیص سیلندرهای معیوب موتورهای ۱۱ سیلندری لکوموتیوهای این مرکز انجام شده است زیراتشخیص سیلندر معیوب در حال حاضر از طریق یک فرایند وقت گیر و سنتی انجام می شود. در این مقاله سیگنالهای ارتعاشی گرفتهشده از تعدادی از موتورها )قبل از انجام تعمیرات( با روشهای مختلفی پردازش و با اطلاعات به دستآمده از تعمیرات روی موتورها مطابقت داده میشوند. نتایج به دست آمده از پردازشهای مختلف نشان می دهند که با استفاده از فاکتور تاجی می توان سیلندر معیوب را شناسایی کرد، هرچند برخی از روشهای دیگر هم تا حدودی قادر به برقراری این ارتباط بودند