سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید پورقاسم – کارشناس ارشد- دانشگاه امام حسین(ع)مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر
سیدمحسن محسنی شکیب – استادیار گروه مکانیک- دانشگاه امام حسین(ع)مرکز تحقیقات نهاب
حسین گلپرور – دانشجوی دکتری هوافضا

چکیده:

در این مقاله به تحلیل و طراحی مخازن تحت فشار یک تونلباد ماوراءصوت با مشخصات معلوم پرداخته و برای این کار از روشهای مختلف طراحی استفاده شده است. طراحیها با استفاده از روش تحلیلی، روش عددی و بهکمک نرمافزار اجزاءمحدودABAQUSو نیز با استفاده از کدASMEانجام شده است و سپس نتیجه حاصل ازهر سه روش طراحی با یکدیگر مقایسه گردیده است. طراحی مخازن تحت فشار در دو حالت فلزی و کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته و به مطالعه پارامترهای تاثیرگذار در طراحی هر حالت پرداخته شده است. طراحیهای انجامشده با درنظرگرفتن شرایط ساخت و الزامات آن انجام گرفته و در آخر تاثیر درجه حرارت و رطوبت بطور همزمان بر روی مخزن بررسی شده است.