سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیکتهران)
پویا احمدی – کارشناسارشد گرایشخاکو پی دانشگاه تفرش

چکیده:

تحلیل و طراحی تونل ها و ارزیابی پایداری آنها وابسته به عوامل متعدد از جمله هندسه تونل، ابعاد، شرایط توده اعم از خاکو سنگ، عمق تونل اززمین و… است که این موضوع را بسیار پیچیده و مستلزم بررسیهای مختلف اعم از مطالعات میدانی، اندازه گیری تنشها در زمین، استفاده از روشهای تجربی و غیره میسازد. در این مقاله با بررسی کامل تونل شماره ( ۳) راه آهن شیراز -عسلویه -بوشهر، در ابتدا به تحلیل اثر سینه کار که باعث به وجود آمدن تغییر شکل های اولیه در تونل، قبل از نصب پوشش میشود پرداخته میشود. سپس منحنی مشخصه زمین به سه روش همگرایی -محصوریت، روش عددی تفاضل محدود با نرم افزار FLAC4.0 و روش عددی المان محدود با نرم افزارPhase7.0 مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پوششمورد نیاز تونل ارائه شده و میزان تطابق نتایج مورد ارزیابی قرار میگیرد.