سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود رنجبرنیا – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق با فرض اینکه سنگدوزهای تزریقی تنش همهجانبه توده سنگ شکسته اطراف تونل را افزایش میدهند مدل تحلیلی برای درک میزان پایدارسازی تونل با سنگ دوزهای تزریقی فعال ارائهمیشود دراین مدل تونل دایروی در توده سنگ همگن و ایزوتوپ تحت شرایط تنش هیدروستاتیک و در توده سنگ با رفتار نرم شوندگی حفر شده و سپس سنگ دوزهای تزریقی فعال بصورت منظم در راستای طولی و عرضی نصب می شوند سپ سمعادلات مربوط به منحنی پاسخ زمین برای تونل مسلح با سنگدوزه های تزریقی غیرفعال و فعال حاصل میشود این مدل تاثیر فاصله محل نصب سنگدوزها از جبهه حفاری تاثیر افزایش پیش تنیده کردن سنگ دوز، افزیاش فاصله داری سنگ دوزه ها و افزایش سطح مقطع سنگدوزها را در میزان کاهش همگرایی توده سنگ در نظر می گیرد.