سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا اسدالهی – کارشناس ارشد راه وترابری پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
سیدرامتین باقری – کارشناس ارشد راه وترابری پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

فرودگاهها از سرمایههای زیربنایی و استراتژیک هر کشور محسوب میشوند که هرساله بخش زیادی از بودجه کشورها علاوه بر بهرهبرداری، صرف ترمیم و نگهداری آنها میشود. با توجه به منابع محدود، تخصیص بهینه اعتبارات موجود در این زمینه حائز اهمیت بالایی است. یکی از مهمترین بخشهای هر فرودگاه عوامل میدان پروازی شامل باند پرواز، خزشراهها و توقفگاه هواپیماها است. نگهداری و ترمیمسالانه این اجزاء در مقیاس فرودگاههای کشوری بخش عظیمی از بودجه اختصاص یافته را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به تعدد نشست و برخاست پروازها بر روی باند و نیز تردد و توقف مکرر هواپیماهای غول پیکر بر روی توقفگاهها، موجب خرابی و اضمحلال روسازی این اجزاء میشود. در این مقاله روشی ارائه شده است که بوسیله آن خرابیهای عوامل میدان پروازی فرودگاه شناسایی شده سپس اینخرابیها بر اساس اهمیت و تاثیرگذاری کدبندی میشود. کدهای مشابه در لایههای مختلف سیستم اطلاعات جغرافیایی دستهبندی و سپس براساس درصد خرابی پهنه بندی میشوند. نقشه های پهنهبندی با نمایش موقعیت، شدت و وسعت انواع خرابی های قابل مشاهده در سطح روسازی، به کارشناسان در تشخیص و تحلیل علل بروز خرابی ها و ارائه نحوه مرمت روسازی بر پایه مدیریت هزینه و سرمایه یاری می رساند. در نهایت اولویتبندی بر اساس نوع خرابی و موقعیت آن در قالب مدیریت ترمیم و نگهداری روسازی فرودگاهها ارائه میشود. اطلاعات ناشی از برداشت میدانی فرودگاه بینالمللی مهرآباد تهران به عنوان مهمترین فرودگاه عملیاتی کشور در قالب مطالعه موردی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل خرابیهای این فرودگاه نشان داد که خرابیهای ناشی از زهکشی نامناسب بیشترین سهم در هزینههای نگهداری فرودگاه را دارد. دلیل عمده آن، تأثیر این عامل در خرابی سازهای روسازی این فرودگاه است.