سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم خادم حیدری – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی مظفری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ارابه فرود یکی از سیستمهای اصلی هواپیما می باشد که از نظر طراحان در دو جهت پایداری و استحکام قابل تحلیل و بررسی است نیاز شناخت عوامل موثر قبل از طراحی و ساخت اهمیت بسزایی دارد. نقش ارابه فرود جذب انرژی عمودی هواپیما از طریق ضربه گیر و انرژی افقی ناشی از فرود و ترمزی است آنچه که دراین مقاله مورد توجه قرارگرفته است به جهت بررسی عوامل پایداری و فرمانبری به استخراج و تحلیل معادلات حاکم ارابه فرود و شبیه سازی آن با نرم افزار تخصصی آدامز می باشد در این مقاله آیین نامه صنعت هوایی جهت بررسی نتایج ذکر شده است نتایج نوسانی از تحلیل در سرعت های مختلف بررسی میشود براین اساس می توان حد مجاز حرکت ارابه فرودرا محاسبه نمود. تحلیل ارابه فرود با توجه به مدهای سیستم در شرایط مختلف باعث مشخص شدن نقاط ضعف آن می باشد سعب به رفع و بهینه نمودن شرایط دینامیکی و استحکامی ارابه های فرود پرداخته خواهد شد.