سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین گشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران
علیرضا نداف اسکویی – استادیار، گروه مکانیک، دانشگاه امام حسین (ع)،تهران
سمیه عبداللهی بکتاش – کارشناس ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

روشهای بدون المان با توجه به مزایایی که نسبت به روشهای المان محور دارند در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در حوزه ی مسائل مکانیک جامدات پیدا کردهاند اما گسترش این روشها برای تحلیل مسائل فرمدهی هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد. در این مقاله با استفاده از روش بدون المانِ فرم ضعیف شده و توابع شکل درونیابی نقطهای شعاع یRPIM) به شبیه سازی و تحلیل اکستروژن مستقیم قطعه استوانهای پرداخته شده است . رفتار ماده، صلب – پلاستیک کمی تراکم پذیر به همراه کار سختی در نظر گرفته شده است. تابع شکل درونیابی نقطهای شعاعی برخلاف تابع شکل حداقل مربعات متحرکMLS) دلتای کرونیکر را ارضا کرده و در نتیجه برای اعمال شرایط مرزی اساسی میتوان از روش مشابه روش المان محدود و به طور مستقیم عمل نمود. نتایج به دست آمده از قبیل کانتورهای کرنش، نرخ کرنش، الگوی پخش گرهها و بردار سرعت گرهها برای درصدهای مختلف پیشروی پانچ، استخراج شده است. مقایسه نتایج به دست آمده از این روش بدون المان با نتایج حاصل از تحلیل المان محدود، مطابقت خوبی را بین آنها نشان میدهد