سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی میراعلائی موردی – دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
مهدی حسنی –
کریم عباسیان –

چکیده:

ما در این مقاله عملکرد ترانزیستور تکالکترون مبتنی بر نقطه کوانتومی سیلیکنی ۱ با قطر ۱ نانومتر را بررسی کردهایم و نشان دادهایم که اگر اندازه جزیره ۲ از جنس نقطهی کوانتومی ۳ سیلیکنی کاهش یابد )کوچکتر از ۲۱ نانومتر( ترانزیستور قابلیتعملکرد در دمای اتاق را پیدا میکند. در این راستا اثر کاهش اندازه نقطه کوانتومی یعنی گسسته شدن سطوح انرژی آن و همچنین اثر پهنشدگی سطوح انرژی نقطه کوانتومی را برعملکرد دمای اتاق ترانزیستور تحلیل و شبیهسازی کردهایم. بررسیهای ما نشان میدهد که گسستگی سطوح انرژی نقطه کوانتومی و پهنشدگی متفاوت برای هر یک از آنها، منجر به نرختونلزنی متفاوت برای هر سطح انرژی و درنتیجه باعث ایجاد مشخصه نوسانات کولنی نامتقارن )پیکهای جریان متفاوت( برای ترانزیستور میشود. شبیهسازیها بر اساس روش مونت کارلو و با استفاده از شبیهسازSIMON انجام شدهاند.