سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهین نسترن – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
محمد مهدی حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
اسفندیار کهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنعت دردنیامحسوب گردیده، به نوعی که در بسیاری از کشورهای جهان اینصنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی،اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه ومیدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی خود می دانند. مقاله حاضر با هدف یا هدف یافتن پاسخ به این سوال که چه عامل یا عواملی باعث شده است تا این سرزمین از مزایای متعدد گردشگری بی بهره بماند تهیه شده است ..هدف اصلی این پژوهش شناسائی و تحلیل جاذبه ها و شناخت قابلیت های گردشگری استان کهگیلویه و بویر احمد در شاخه های گوناگون این صنعت و سپس سطح بندی استان بر اساس ۹ شاخص اصلی جهت جذب گردشگر می باشد .روش تحقیق در این پژوهش ،بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت ،توصیفی و موردی می باشدکه ضمن جمع آوری اطلاعات گردشگری استان و دسته بندی آن ،در ابتدا توسط مدلTOPSIS به سطح بندی توانمند یهای استان پرداخته شده است.نتایج حاصله در این پژوهش بیانگر آن است که در اکثر موارد،استان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی با توجه به توان های آنان در وضعیت خوبی قرار نگرفته است .