سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید عزیز آرمن – دانشیار اقتصاد،عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
راضیه داودیان رنجبر – کارشناس ارشد اقتصاد،کارشناس شرکت آب و فاضلاب اهواز

چکیده:

شهراهوازبه دلیل مسایل زیست محیطی آلودگی آب کافی نبودنذخیره های آبهای سطحی و زیرزمینی برای جمعیت روزافزوناین شهر ونیز شرایط جوی گرم در ۹ ماه از سال پایین بودن میزان بارندگی و عدم بارش برف صنعتی بودن شهر اهواز ووجود کارخانجات بسیار دچار بحران شدید آبی شده است دراین پژوهش تقاضای آبخانگی برای سه گروه درآمدی ضعیف متوسط و مرفه با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی ۸۹-۸۵ برای ۳۰ دوره دوماهه و ۱۱ طبقه مصرفی با رویکرد داده های ترکیبی پانل براورده شدهاست اینتابع براساس تابع تقاضای استون گری و به صورت بلوک بندی قیمتی است نتایج نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب خانگی نسبت به قیمت ودرآمد برای هر سه گروه درآمدی است کشش متقاطع نیز منفی براورد شد بنابراین آب کالایی ضروری و بدون جانشین است دربررسی سطوح آستان مصرف آب قشرضعیف بیشترین و قشرمتوسط کم ترین سطح آستانه مصرف را دارا هستند