سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – دانشگاه یزد

چکیده:

این مقاله یک روش کارا در تحلیل و بهینه سازی سیستمهای پیچیده حمل و نقل با استفاده از برنامه ریزی عـدد صـحیح و مـدله ای شـبکه ای برنامـه ریزی خطی بطور همزمان با اهداف مختلف را نشان می دهد . در این مطالعه براساس مسیرهای مختلف رفت و برگشت و زمان رفت و برگشت و مقـدار مسافت پیموده شده در هر مسیر، ساعات مورد نیاز جهت سرویس دهی در هر مسیر و فراوانی مسافرین در ساعات مختلف هر مسیر، اقـدام بـه طراحـی مدلی جهت بهینه سازی سیستم حمل و نقل شده است . مدل مزبور بصورت خطی و عدد صحیح بیان شده، که می تـوان بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای مختلف برنامه ریزی خطی عدد صحیح حل نمود و نتایج آن را به صور مختلف مورد استفاده قرار داد .