سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی کامفر – آموزشکده فنی امام صادق (ع)، بابل
جواد آقاجان زاده گودرزی – موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، بابل
برزو عزیزی درونکلایی –

چکیده:

یکی از شاخههای مهم نرمافزار که ارتباط مستقیم با رضایت مشتری دارد، کیفیت نرمافزار است. با سرمایهگذاری روی کیفیت نرمافزارجلوی بسیاری از خرابیهای نرمافزاری که منجر به اتلاف زمان و هزینه میشود، گرفته خواهد شد. هزینه و سرمایهگذاری روی کیفیت نرمافزارباید بهگونهای باشد که با کمترین هزینه به بیشترین کیفیت ممکن برسیم چراکه هزینهی صرف شده روی کیفیت نرمافزار رابطهی مستقیمی باهزینهی کلی نرمافزار دارد. ولی سرمایهگذاری روی کیفیت نرمافزار میبایست در زمان وحجم مناسب و روی فرآیند مناسب انجام شود تا بیشترین کارایی را داشته باشد که درغیراینصورت ممکن است تنها باعث افزایش هزینهها و هدرفت زمان شود. در این مقاله هزینه کیفیت نرم-افزار را مورد بررسی قرار میدهیم. هزینههای کیفیت به هزینههای رسیدن به کیفیت و هزینههای پدید آمده از نبود کیفیت تقسیم میشود. دراین مقاله به بررسی این هزینهها، انواع آنها و تاثیرشان بر یکدیگر میپردازیم. در انتها هزینه کیفیت نرمافزار را مورد تحلیل قرار میدهیم و راه- های بهینهسازی هزینه کیفیت نرمافزار و زمان مناسب هزینه کردن برای کیفیت نرمافزار ارائه میشود