سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا عباسی – مدرس دانشگاه پیام نور جهرم

چکیده:

توسعه ناموزون صنعت گردشگری کشور در دهه اخیر زمینه را برای تهیه طرحهای گردشگری شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چند دهه از تهیه و اجرای این طرح ها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناس این صنعت در جهت شناخت نارسایی ها اصلاح آنها از ضروریات است. هدف این پژوهش بررسی نقاط ضعف و قوت شهر شیراز در صنعت گردشگری می باشد. روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- موردی است. در این پژوهش از مدل SWOT و آزمون T.test و رگرسیون استفاده گردیده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح آسیب پذیری صنعت گردشگری شهر شیراز بسیار بالا بوده و نیازمند به بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها می باشد.