: کنترل های ۲۷۰۰۱ ISO/IEC کاملا مشابه مفاهیم کدهای عملیاتی … ISO/IEC 20000 AF : کنترل های ۲۷۰۰۱ ISO/IECجنبههای زیادی از الزامات کندهای عملیاتی نگاشته شده ۲۰۰۰۰ ISO/IEC را پوشش میدهند. A: برخی از الزامات کنههای عملیاتی ۲۰۰۰۰ ISO/IEC توسط کنترل های شدهی ۲۷۰۰۱ ISO/IEC مورث توجت بودهاند. -A: درصد کمی از مفاهیم کدهای عملیاتی ۲۰۰۰۰ ISO/IEC توسط کنترل های متناظر آن در ۲۷۰۰۱ ISO/IEC پوشش داده شده است. NA: هیچ یک از کنترل های ۲۷۰۰۱ ISO/IEC متناظر با کدهای .A.-U ISO/IEC 20000 FLOC سپس، در ادامه با استقاده از جدول نگاشت ۲، میزان همپوشانی هر یک از اهداف کنترلی کوبیت با کدهای عملیاتی ۲۰۰۰۰ ISO/IEC مانند قسمت اول از همین فاز به دست آمد با این تفاوت که در بیان شاخص میزان همپوشانی، به جای کنترل های ۲۷۰۰۱ ISO/IEC ، اهداف کنترلی کوبیت مورد توجه بوده است.

فاز سوم: به دلیل گستردگی کنترل های ۲۷۰۰۱ ISO/IEC و اهداف کنترلی کوبیت، در این فاز، جداول به دست آمده از فاز اول به این صورت تغییر یافتند: جدول نگاشت ۱، مجموعهای کنترل های متعلق به یک هدف کنترلی در ۲۷۰۰۱ ISO/IEC ، حذف شده و به جای آنها، هدف کنترلی مربوطه در جدول قرار گرفت. به همین ترتیب اهداف کنترلی که از یک فرایند کوبیت بودند نیز حذف شدند و فرایند آنها، در جدول نگاشت ۲، جایگزین گردید. سپس، بین شاخص های میزان همپوشانی به دست آمده برای هر کنترل که وابسته به یک هدف کنترلی ۲۷۰۰۱ ISO/IEC بودند، میانگین گرفته شد. در ادامه همین عمل برای اهداف کنترلی و فرایند مربوط به آن در کوبیت صورت گرفت. توجه: نتایج نهایی در جدول ۱، آورده شده است. به دلیل حجم زیاد جداول نگاشت ۱ و نگاشت ۲ از ارائه آنها در این مقاله خودداری شده