سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رضا یزدانی – استادیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
ارغوان رفیعایی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

تغییر اقلیم از جمله موضوعات مهمی است که توسط محققین و اندیشمندان علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این پدیده بدلیل دینامیک پیچیده و استمرار زمانی آن، نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده همچنان مورد توجه خواهد بود. تلاش محققین در وهله اول شناخت و در مرحله دوم ارزیابی اثرات آن است تا دربرنامه ریزیهای منطقه ای و ملی لحاظ گردد. بارندگی از جمله پارامترهای مهم اقلیمی است که نقش تعیین کننده ای در چرخه آب دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل روند بارش سالانه وفصلی استان اصفهان از آزمونهای تی، من کندال و تغییر جهت نقاط و از ایستگاههای سینوپتیک اصفهان، کاشان و نجف آباد طی یک دوره ۴۰ ساله(۱۹۶۶-۲۰۰۵) استفاده گردید. بررسی نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، روند خطی و غیرخطی معنی دار آماری در ایستگاههای مورد بررسی در استان اصفهان در مقیاس سالانه و فصلی وجود ندارد. هر چند که تغییرات و نوساناتی در مقیاس های زمانی مورد بررسی وجود دارد اما از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. نتایج بدست آمده از هر دو روش پارامتریک و ناپارامتریک تقریبا مشابه می باشند.