سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده عظیمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی شماعی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

اقتصاد سرمایه داری و تفکرات مرتبط با تولید فوردگرا درشهرهای ایران را میتوان به وضوح مشاهده و مورد بررسی قرار داد لذا دراین مقاله هدف اصلی بررسی اثرات تولید فرودگرا درشهرهای ایران است روش اصلی این مقاله توصیفی – تحلیلی است به منظور گردآوری داده های مورد نیاز این تحقیق از تکنیک اسنادی استفاده شده است فرایند این تحقیق در دو فاز طراحی شده است فاز اول بحث و بررسی ابعاد مرتبط با مباحث تئوریک می باشد فاز دوم این مقاله مرتبط با بررسی تئوری فرودگرا درشهرهای ایران است نتایج بحث و بررسی این مقاله حاکی از آن است که اثرات فوردیسم و تولید فوردگرا درشهرهای ایران غیرقابل انکار می باشدکه ازمیان می توان به اثراتی چون رشد سریع و انفجاری شهرها و افزایش جمعیت درآنها استقرار کارخانجات صنعتی در درون و اطراف شهرها آلودگی های محیطی و به ویژه آلودگیهوا درشهرها و سایر موارد اشاره کرد.