سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام فلاح منشادی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه پایدار رویکرد غالب تفکرات شهرسازی اخیر است و تلاش اصلی صاحبنظران در این حیطه تعیین و به کارگیری شاخصهای پایداری در جنبه های مختلف توسعه شهری مانند حمل و نقل کاربری زمین، زیرساخت و …. می باشد. یکی از بخشهای مهمدر برنامه ریزی شهری توجه به سیاستهای مسکن می باشد سیاستهای مسکن پایدار نوعی از تصمیم گیری ها یی است که مسکن سالم و در استطاعت را برای همه افراد جامعه تامین می کند در راستای تحلیل و بررسی سیاستهای مسکن در توسعه شهری پایدار این مقاله ابتدا به تبیین و تعریف پایداری و سیاستهای مسکن پایدار می پردازد در ادامه اهمیت مسکن و نقش سیاستهای مسکن در دستیابی به توسعه شهری پایدار بررسی شده است نهایتا شاخصها و معیارهای ارزیابی پایداری سیاستهای مسکن ارائه شدها ست نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که شاخصهای این ارزیابی می تواند در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی ارائه گردد.