سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدسلمان صباحی – دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
ایمان مصلحی – کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست
حمیدرضا ارومیه – کارشناس ارشد بهداشت محیط

چکیده:

دراین مقاله مطالعه جامعی روی قابلیت اعتماد سیستم های لجن فعال در شرایط آب و هوایی ایران به منظور ارزیابی عملکرد این سیستم های تصفیه انجام گرفته است اهمیت این مطلب به این خاطر است که تاکنون هیچ گونه مطالعه ای روی قابلیت اعتماد سیستمهای تصفیه در ایران صورت نگرفته و نتایج حاصل از این پژوهش علاوه بر مهندسان محیط زیست می تواند مورد استفاده مراجع قانون گذار نیز قرار گیرد دراین راستا از داده های پساب خروجی ۳۲ تصفیه خانه لجن فعال در سال ۸۷ در سرتاسر ایران استفاده شد بدین منظور پس از مشخص شدن توزیع آماری پساب خروجی سیستمهای لجن فعال با استفاده از آزمون های برازش نکویی ، از روش نیکا و همکاران ۱۹۷۹ برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد سیستمهای لجن فعال استفاده گردید و در ادامه ضریب قابلیت اعتماد COR برای پارامترهای کیفی TSS,COD,BOD محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد کمی از تصفیه خانه ها قادر به ارائه عملکردی قابل اعتماد تحت شرایط بهره برداری مشاهده گردیده می باشند.