سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کامران شهانقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع
حسین محمدی دولت ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه علم و صنع ایران – دانشکده صنایع
هدیه پولاد خان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه علم و صنع ایران – دانشکده صنایع
ماندانا حاجی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه علم و صنع ایران – دانشکده صنایع

چکیده:

حیات یک نظام در گروی سامان امورات مربوط به اساسیات جامعه ی اسانی می باشد چرا که زندگی انسان در قرح شکل گیری و از لحظه ی حیات وابسطه به ضروریات حیاتی اوسب که تضمین کننده ی جریان حیات می باشد . مسئله تامین معاش و ضروریات حیات انسان در نظام ها و دولت ها سامان دهی و پرداخت ساختاری می شود . امر مهم اشتغال که ضرورت حیات انسانی توجیه کننده ی اهمیت اساسی ان می باشد مهمتریت مسئله ای است که دولت ان را حل نماید. طبیعی است که شکل پیچیده ی مادله های اشتغال در دنیای اروز، تمام جوامع را با بهران های مکرر مواجه نموده است . از این رو شناسایی عوامل تاثیر گذار بر اشتغال و بالاخص اشتغال جوانان و تحلیل کیفی و کمی ان در بلند مدت و بازخورد های گرفته شده از ان میتواند جهت تصمیم گیری در اینده و برنامه ریزی ها بسیار راه گشا و مفید باشد. از این رو در این مقاله پس ز اشنایی اولیه با موضوع شتغال و بررسی مختصر تجربه ی کشور های مختلف در ان به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر اشتغال می پردازی و توسط متودولوژی پویایی سیستمی روابط علی معلولی بین متییر های شناسایی شده ترسیم و تحلیل می شود و در نهایت این روابط توسط نمودار جریان کمی ساری می شود. نتایج نشان می دهد که با وجود برنامه های تعریف شده ای برای اشتغال جوانان اما همچنان تا سال ۱۳۹۷ تقتضای نیروی کار کمتر از عرضه ان خواهد بود و این اختلاف که همان میزان بی کاری است افزایشی است و می بایست کنترل و رفع شود . ان چیز که نگرانی ها را افزایش می دهد این موضوعاست که قسمت اعظم بی کاران ، اقایان دارای مدرک تحصیل دانشگاهی می باشند. یعنی علاوه بر طرح های فعلی ، طرح های یژه ای برای حداقل کردن نرخ بی کاری توسط سیاست هایی که شامل ارتباط صنعت با دانشگاه می باشد را می بایست در نظر گرفت.