سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل رحمانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران
سروه مرادی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا غلامی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هوش هیجانی به عنوان شکلی از هوش اجتماعی معرف توانایی شخص در مواجهه و انطباق با فشارهای روانی می باشد. هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش بینی عملکرد فرد و قویترین نیرو برای رهبری وموفقیت معرفی شده است. هدف اصلی از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی در سازمان مخابرات استان تهران می باشند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از آنجا که وجود یا نبودرابطه میان متغیرها سنجیده می شود، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد ، میانی و کارشناسان سازمان مخابرات استان تهران (مرکز استان و ۱۵ اداره تابعه) به تعداد ۸۱ نفر بوده که با توجه به آن ، حجمنمونه ای برابر با ۵۷ نفر تعیین شد. اطلاعات اولیه مربوط به متغیرهای هوش هیجانی و متغیرهای تعهد سازمانی بهصورت میدانی توسط دو پرسشنامه جمع آوری شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع ها ، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایجبدست آمده حاکی از تأیید کلیه فرضیات تحقیق و وجود رابطه معنی دار و مثبت بین تعهد سازمانی و ابعاد هوش هیجانی در این سازمان می باشد