سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سعید صفری – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
مصطفی قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا اهمیت دانشگاه در توسعه صنعتی و پایدار مورد بررسی واقع شده و ابعاد مختلف ارتباط این دوبخش، بررسی گشته است. در ادامه، ارتباطات امروزی میان این دوبخش را که از اوایل دهه ۱۹۹۰، شکل گرفته اینگونه برشمرده: آموزش های اولیه؛ توسعه مستمر حرفه ای؛ مشارکت در تحقیق و توسعه؛ و توسعه شرکت ها و پشتبانی. سپس مدل سه بخشی دولت-صنعت-دانشگاه، مورد مداقه قرار گرفته است. در این، مدل سه بخش میتوانند با قرار دادهایی توسعه رشد اقتصادی منطقه را تضمین نمایند در حالی که هر بخش، نقش اولیه خود را حفظ کرده است. پس از این قسمت، اساس دانشگاه کارآفرین ذکر گردیده و نقش آن تقویت توسعه تحقیقات دانشگاهی، و حمایت اساتید و دانشجویان برای شروع کسب و کاری جدید برای تجاری سازی دانش خود بیان شده است؛ و د نهایت با بررسی انواع تعامل میان این دو بخش، به بررسی موانع ایجاد این ارتباط پرداخته که شامل: موانع فرهنگی؛ موانع مربوط به عدم انجام صحیح نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی در بخش صنعت و دانشگاه؛ موانع مربوط به پژوهش محور نبودن دانشگاه ها؛ موانع جذب منابع مالی و اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها؛ و …. است.