سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیدا قهرمانی – کارشناس ارشد مهندسی انرژی تجدیدپذیر،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات تهران،گروه مهندسی انرژی،
فرامرز فقیهی – استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
علی محمدی – استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مطالبات روز افزون و محدودیت های منابع از یکسو و اثرات مخرب زیست محیطی از سوی دیگر، در طول دههای اخیر چالشهای بزرگی را پیشروی صنعت برق قرار دادهاند. باتوجه به محدود بودن سوختهای فسیلی این منابع هیچگاه به عنوان ذخایر انرژی پایدار نبوده حال آنکه یکی ازعوامل پایهای در توسعه پایدار، دسترسی به منابع انرژی پایدار است. جهت مقابله با این چالش ها، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد می گردد . با توجه به محدودیتهای مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، نیازمند داشتن اولویت بندی می باشیم. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از کارآمدترین تکنیکهای تصمیم گیری، که براساس مقایسات زوجی بنا نهاده شده است و با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE و جدول امتیاز دهی خبرگان، به وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای فنی، اقتصادی، تکنولوژی، زیست محیطی، اجتماعی پرداخته و درنهایت بر اساس تحلیل های انجام شده در نرم افزار، اولویت بندی میان انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی بالقوه موجود در استان زنجان جهت تحقق توسعه پایدار و سرمایه گذاری بهینه در این زمینه صورت گرفته است. در پایان آنالیز حساسیت کارآیی با توجه به اهمیت و تغییر وزندهی معیارها نسبت به یکدیگر مورد تحلیل قرار گرفته است.