سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی غفاری سرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایران

چکیده:

گسترش شهر مشهد منجر به افزایش ترافیک در قسمتهای مرکزی شهر شده است. از طرفی، نیاز به عملیات امداد و نجات نیز افزایش یافته است.۷ متری از سطح و در / لذا تونل امداد در حد فاصل بیمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان قائم (عج) طراحی و اجرا گردیده است. این تونل در عمق ۵ زمین نرم اجرا شده است. حفر تونل در خاک نرم و در مناطق شهری با مشکلات تأمین پایداری تونل و ساختمانهای مجاور در زمان حفاری و بهرهبرداری روبرو است. لذا در تحقیق حاضر به کمک مدلسازی عددی، اثرات حفاری تونل امداد به روش NATM و اندرکنش بین سازههای سطحی و تونل تحلیل گردیده است. بدین منظور تأثیر تقدم و تأخر در احداث تونل و سازههای سطحی و فاصله سازهها از تونل بر نشست حداکثر زمین و نیروهای پوشش تونل مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله منجر به ارائه توصیههائی در خصوص ساخت و ساز در حریم تونلها گردیده است.