سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رضایی – استادیار دانشگاه یزد
رضا مستوفی الممالکی – استادیا ردانشگاه یزد
هژیر شمسی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

مرزهای سیاسی مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی ازواحدهایدیگر است وجود همین خطوط است که وحد سیاسی را دریک سرزمین که ممکن است فاقد هرگونهوحدت طبیعی یا انسانی باشد ممکن م یسازد این خطوط مرزی خطوطی قراردادی هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی برروی زمین مشخص می شوند مرزهای بین المللی درشکل دهی مناسبات سیاسی و اقتصادی میان حکومت ها نقش برجسته ای برعهده دارند مرزها کنش متقابل مرزنشینان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد شکوفایی و زوال شهرها و حوزه نفوذآنهادرمجاورت مرز بستگی به این دارد که خط مرزی نقشهای جدیدی برای آنها پدید آورد و یا برعکس حوزه طبیعی آنها را برهم زند. ریشه بخش عمده ای از مشکلات که درداخل کشور بروز می کند باید درمرزها جستجوکرد زیرا ورود و خروج هرگونه اشخاص و کالاهای قاچاق مواد مخدر و وسایل منکراتی که باعث اختلال درسیستم اقتصادی فرهنگی امنیتی و بهداشتی می گردد از مرزها انجام میگیرد و اگرکنترل مطلوبی درمرزها انجام شود نه تنها امنیت درمرز بلکه درداخل کشور هم تامین خواهد شد.