سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر عرفاتی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تفرش

چکیده:

دراین تحقیق با بهکارگیری روش اجزا محدود به کمک نرم افزار PLAXIS به بررسی تاثیر لایه های ژئوسنتتیک برافزایش ظرفیت باربری خاک زیرپی های نواری درشرایط کرنشصفحه ای پرداخته شده است اجرا و دقت PLAXIS بطور دقیق با انجام تحلیل مسائلی با حلهای شناخته شده معلوم کنترل شده است دراین راستا ابتدابا بررسی نتایج مطالعات گذشته روشهای موجود برای تعیین ظرفیت باربری این نوع پی ها مورد ارزیابی قرارگرفته است سپس اثرلایه های تقویت جهت افزایش ظرفیت باربری هخاک به صورت نسبتی از ظرفیت باربری پی درحالت مسلح شده به حالت مسلح نشده Bearing Capacity Ratio (BCR) بدست آمده است اثرپارامترهای محاسباتی از قبیل تعدادلایه ها طول آنها عمق تسلیح فاصله بین لایه ها عمق قرارگیری اولین لایه درنظر گرفته شده و نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات تجربی و آزمایشگاهی دردسترس مقایسه گردیده است.