سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوذر نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه سمنان
حمید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه سمنان
حمید خیرالدین – استادیار گروه بیابان زدایی دانشگاه سمنان

چکیده:

سیل و خشکسالی به عنوان دو روی یک سکه بیش از هرجای دنیا براقلیم های ناپایدار مناطق خشک و نیمه خشک سایه افکنده اند بررسی وقایع بارش حادث شده در یک منطقه با استفاده از شاخصهای اقلیم هواشناسی می تواند به فهم انحرافات بارش حادث شده در یک منطقه کمک نماید مختصات جغرافیایی ایستگاه هواشناسی تبریز در ۴۶ درجه و ۱۷ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۸ درجه و ۱۸ دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۴۰ متر می باشد به لحاظ تقسیم بندی اقلیمی براساس روش دمارتن دارای اقلیم نیمه خشک می باشد بهمنظور مطالعه و بررسی خشکسالی منطقه داده های بارندگی ۳۰ سال ۱۳۸۴-۱۳۵۵ با استفاده از شاخصهای توزیع ا ستاندارد و درصد بارش از میانگین با استفاده ازنرم افزارهای SPSS,EXCEL مورد تحلیل قرارگرفت و خشکسالی های ضعیف ،متوسط و روند آن برای منطقه استخراج شد.