سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،دانشگاه آزاد

چکیده:

خشکسالی یکی از مهمترین انواع مخاطرات طبیعی و پدیده آرام و مرموز است که ناشی از فرایندهای آب و هوایی می باشد شدت و فراوانی ان تا حدودی به موقعیت جغرافیایی محل بستگی دارد خشکسالی هرچند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی نسبت به میانگین بارندگی دریک منطقه می افتد دراین تحقیق به منظور تحلیل خشکسالی از آمار داده های بارش ایستگاههای باران سنجی منطقه برای دوره آماری ۳۱ سال از سال ۵۸ تا ۸۸ به صورت ماهانه و سالانه با استفاده از شاخصهای توزیع استاندارد و درصد نرمال با استفاده از نرم افزار excel و spss مورد تحلیل قرارگرفت و انواع خشکسالی و روند آن برای منطقه استخراج گرددی براین اساس دهه ۸۰ تا ه۸۸ خشک ترین دهه در دوره آماری بوده و سال ۷۹ و ۷۶ به ترتیب کمترین و بالاترین درصد بارش را از لحاظ توزیع استاندارد و درصد میانگین دربر می گیرد.