سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی زیودار – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر در شکست فعالیت های نوآوری و همچنین عدم رویکرد به چنین فعالیت هایی در کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور است. به این منظور ، ادبیات و متون موجود در خصوص نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد و در پی آن، ده عامل به عنوان موثر در شکست فعالیت های نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط تشریح می گردند. آنگاه، معناداری تاثیر عوامل معرفی شده بر عدم رویکرد به فعالیت های نوآوری و یا شکست فعالیت های نوآوری نمونه ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط واقع در شهر تهران بررسی گردیده است.نتایج تحلیل های انجام شده بر روی نظریات مدیران ارشد کسب . کارهای نمونه پژوهش که فاقد نوآوری بوده و یا دارای تجربه ناموفق در خصوص فعالیت های نوآوری بوده اند، معناداری تاثیر نه عامل از عوامل پیشنهادی را تایید می کند. همچنین، رتبه بندی عوامل موثر معنادار نشان م یدهد که فقدان و یا عدم کفایت سه عامل فرهنگ، منابع، و نظام مدیریت ایده ها، بارزترین نقش را در عدم رویرکد به فعالیت های نوآوری و یا شکست فعالیت های نوآوری ایفا می نماید.