سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – کارشناس ارشد زلزله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدمحمود جزایری مقدس – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

امروزه با توسعه و گسترش شهرها در مناطق لرزه خیز مختلف تحلیل و ارزیابی خطر زلزله در مناطق مختلف شهری امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است و بطور طبیعی هرچه شهر بزرگتر باشد خطرات ناشی از زلزله در آن بیشتر است لزوم توجه به این خطرات نیز افزایش خواهد یافت. گسترش شهرها درمناطق لرزه خیز ایران نیز لزوم بررسی و ارزیابی خطر زلزله ایجاب می کند شهر مقدس مشهد به عنوان یکی از سه کلانشهر در معرض خطر زلزله مثال کاملی دراین زمینه است این شهر مهم بزرگ پرجمعیت و حیاتی با ساختار مذهبی اقتصادی و سیاسی در میان گسلهایی فعال احاطه شده است و همواره احتمال وقوع زلزله ای بزرگ درآن وجود دارد با درنظر گرفتن این حقایق تحقیق حاضر کرده با استفادها ز روش تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای خطر زلزله برای مناطق مختلف شهر مشهد را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل نشان داد که سطح نسبی خطر زلزله در این شهر زیاد و منطبق بر نظر پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ ایران می باشد.