سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سیدحسن طیار – کارشناسی ارشد مهندس یصنایع
محمدرضا اکبری جوکار – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دردنیای تجاری امروز که بصورت جهانی و رقابتی درآمده شرکت ها تحت تاثیر عوامل دخالی و بخصوص خارجی زیادی هستند که می یایستی باتوجه به محیط پیچیده و رقابتی بازار با بهبود و عملکرد مناسب درضمن فرایندهای زنجیره تامین خود فرصت ها و تهدیدهای بیرون و نقاط قوت و ضعف سازمان خود را شنخته و تحلیل نمایند تا با استفاده از روشهای ساختاریفاته و علمی بتوانند بهبود مناسبی جهت پیشرفت درعرصه تجاری حاصل نمایند با توجه به فرایندهای متنوعی که درمجموعه زنجیره تامین شرکت ها قرار گرفته اند منبع یابی و فرایند خرید و تامین جز موارد مهم و استراتژیک سازمان محسوب می شوند به ایندلیل که فرصت های مناسبی را درجهت کاهش هزینه های مواد و تولید و افزایش کیفیت و بالنتیجه سود برای شرکت به ارمغان می آورد یکی از فعالیت های مهم دراین فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد درتحقیق حاضر با توجه به اصول و مبانی مدیریت تامنین کنندگان سعی شده با نگرشی جدید و مشتری مدارانه و با رویکردی کیفی به این فرایند توجه شود تا نیازهای واقعی آن براورد شده و درراستای دستیابی به آنها معیارهای فنی مناسب جهت ارزیابی تعریف گردد