سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی علوی – شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

چکیده:

هدفمند کردن یارانه ها را می توان محور اصلی برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت دهم نامید. زیرا بر اساساظهارات مسوولان اقتصادی دولت، اغلب برنامه و سیاست های اقتصادی دولت دهم از جمله بودجه سال ۱۳۸۹ و برنامه پنجم توسعه اقتصادی با این طرح پیوند خورده است. در یکتعریفکلی، برنامه عبارت است از نقشه راه جهتحرکت از شرایط موجود که در آن یکمساله مشکل وجود دارد به شرایط دلخواه و مطلوب در آینده که آن مساله (مشکل)حل شده است. هر برنامه از تعدادی طرح های سازگار با هم که هرکدام شامل تعدادی پروژه هماهنگشده که در یکفرآیند جهتدار به سمت هدف با در نظر گرفتن موانع و با یکزمان بندی مشخصتشکیل می شود. در یکنگاه کلی، شروط موفقیتهر برنامه شامل شناخت دقیق و ارائه تصویری کامل از وضعیت موجود، ارائه تعریفدرست از مساله، برآورد واقع بینانه و دقیق از امکانات موجود، ارائه تصویری شفاف و قابل دستیابی از وضعیت مطلوب (هدف) در آینده، انتخاب طرح هایی در محدوده امکانات و قابل اجرا با پروژه های ارزشیابی شده به روش های علمی است و در آخر، بررسی و محاسبه هزینه فرصت برنامه است که رای نهایی برای انتخاب یا رد یکبرنامه را صادر می کند