سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بکتاش حکمت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده فنی گروه برق
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس
الهام دارابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین مقاله چگونگی ایجاد و تحلیل سیگنال FWM به کمک پالسهای کوتاه نوری غیرتبهگن درتقویت کننده نوری نیهم هادی نوری آبشاری کوانتمی مورد بررسی قرارمیگیرد دراین روش معادله انتشار غیرخطی با درنظر گرفتن اثرعواملی مانند اشباع بهره زمان و اهلش حامل کوتاه ضریب شکست غیرخطی و پراش بهره با روش عددی تفاضل متناهی انتشار اشعه حل می گردد همچنین برای تحلیل FWM دراین نوع تقویت کننده ارزیابی دو پالس نوری ورودی درحوزه زمان و فرکانس درطول انتشار صورت میگیرد نتایج شبیه سازی پدیده های غیرخطی را موثر درویژگیهای پالس نوری ایجاد شده درحوزه زمان و مکان نشان میدهد