سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرلطیف فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

برف بهعنوان یک عنصراقلیمی یکی از اشکال مختلف بارش با توجه به فصل بارش جامد بودن آن گستره های زیرپوشش و نیز از آن جهت که درزمینه های مختلفی مانند منابع آبی کشاورزی مصارف صنعتی شهری و روستایی بروز یخبندان های شدید و تصادفات جاده ای نقش مهمی را بهعهده دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین راستا درپژوهش حاضر استان اردبیل بهعنوان یکی از مناطق پربارش انتخاب و ایستگاه های سینوپتیک شهرهای اردبیل پارس آباد مشگین شهر و خلخال به عنوان ایستگاه های مورد مطالعه انتخاب و اطلاعات مورد نیاز ایستگاه ها طی دوره آمار ۱۱ ساله ۱۹۹۷تا۲۰۰۷ از سایت سازمان هواشناسی اخذگردید درزمینه تحلیل های سینوپتیکی نقشه های همدیدی از سایت نوا اخذ و مورد تحلیل قرارگرفت نتایج یافته ها نشان میدهد که مناطق مرکزی و جنوبی استان نسبت به مناطق شمالی آن به لحاظ وقوع بارشهای برفی ازپتانسیل بالایی برخوردار هستند همچنین نقشه های همدیدی مشخص نمود در مواقعی که سطح ۵۰۰ هکتوپاسکالی دارای ناوه عمیق کم ارتفاع بوده شارشهای ناپایداری را ایجاد نموده و سبب انتقال رطوبت از عرض های بالایی به سوی عرضهای پایین تر و بویژه مناطق مورد مطالعه می گردد که همراهی آنها با سامانه های سطح زمین موجب بارشهای برف در استان شده است.