سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بشری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

خشکسالی پددیه ایست که درتمامی مناطق اقلیمی رخ میدهد و امروزه به مساله ای جهانی تبدیل شده است امروزه پدیده خشکسالی و کم آبی حتی کشورهای غنی از آب و بدون هیچگونه مورد خشکسالی طی چند دهه گذشته را نیز متاثر کرده است از دیگرسو بهترین مدیریت با شناسای صحیح مشکل حاصل میشود که دراین راستا تحقیق حاضر برای بررسی خصوصیات خشکسالی دراستان خراسان جنوبی و شهرفردوس انجام شده است برای این منظور از شاخص Spi برای بررسی شدت و تداوم خشکسالی دریک دوره آماری ۲۱ ساله بهره گرفته شد درابتدا شاخص SPI دردو مقیاس زمانی ۳و۲۴ ماهه از داده های بارندگی مربوط به ایستگاه باران سنجی استخراج گردید سپس جهت بررسی خصوصیات دوره های خشکسالی رخ داده طی دوره آماری موجودوقایع مستمر درشاخص مذکور بازنگری و خصوصیات آماری آن محاسبه و مورد بررسی قرارگرفت و نهیتا وضعیت خشکسالی درمنطقه مطالعاتی تحلیل گردید.