سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حاجی عزیزی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه رازی
منصوره کدخدای بلقور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

از مهمترین مراحل طراحی و تحلیل پایداری تونل، پیش بینی میزان جابجایی و تنش در محیط تونل است. در این مقاله برای تونل با ابعاد ونگهدارنده مشخص دو نوع آنالیز تفاضل محدود توسط نرم افزار FLAC و اجزاءمحدود توسط نرم افزار PLAXIS در حالت دو بعدی وسه بعدی و در حالت دینامیکی صورت گرفته است و نتایج حاصل از دو روش با هم مقایسه شده اند. نتایج حاصل از دو برنامه ی تفاضل محدود و اجزای محدود در حالت دو بعدی و سه بعدی دینامیکی قابل توجه است که می تواند نشان دهنده ی تفاوت دو روش عددی تفاضل محدود و اجزای محدود در تحلیل تونل ها ی خاکی در حالت دینامیکی به ویژه در حالت سه بعدی باشد. ضریب زلزله حدود ۰/۲لحاظ گردیده و رفتار ماده الاستیک پلاستیک فرض شده به طوری که سطح شکست توسط معیار موهر کولمب مدل سازی شده است.