سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
آبتین مصلحت – دانشجوی سابق مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
علی جمشیدی – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی عمران آزمایشگاه فنی تخصصی بیستون

چکیده:

یکی از پارامترهای بسیار مهم درتعیین میزان نشست پذیری خاکهای ریزدانه شاخص فشردگی Cc می باشد این مقاله دربرگیرنده روشی برمبنای شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه دستنخورده در استان کرمانشاه می باشد از مناطق مختلف شهر و استان کرمانشاه درمجموع ۸۲ نمونه دست نخورده تهیه گردید و شاخص یاد شده از طریق آزمایش تحکیم و ترسیم منحنی آزمایشگاهی e-logP اندازهگیری شد این نمونه ها عموما رس بیش تحکیم یافته با خاصیت خمیرایی مختلفی کم تا زیاد بودند شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده ا زنوع پرسپترون چندلایه با قانون یادگیری پس از انتشار و تکنیک حداقل مربعات خطا می باشد که در آن این کمیت مکانیکی و مهم خاک با ایجاد نگاشتی غیرخطی بین پارامترهای موثر بر آن از قبیل عیار پوکی اولیه e0 رطوبت اولیه i w حد روانی خاک LL شاخص خمیرایی PI و چگالی ویژه Gs نمونه خاک دستنخورده تعیین می گردد.