اگرچه وظایف اعمال نظارت مالی و حدود این نظارت در فصل نهم قانون برنامه و بودجه مصوب۱ /۱۲/۱۰۳۵۱ تشریح گردیده است و مرجع آن نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. لیکن نظارت عملیاتی در ایران تاکنون توفیقی نداشته است. نظارت عملیاتی پیش شرط تحقق مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است و طراحی و اجرای روش ها و رویه های کنترلی مناسب برای اعمال صحیح این نوع نظارت در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی تاثیر بسزایی دارد.

سابقه بیش از ۵۰ ساله نظارت عملیاتی که از سال ۱۳۲۷ و در اجرای ماده ۸ قانون اول برنامه عمرانی کشور آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد ، نشان دهنده این واقعیت است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توفیق چندانی در تحقق و ارتقای سطح این نظارت نداشته است و دستگاه های مسئول اجرای طرح ها ، فعالیت ها و برنامه ها نیز از پذیرش کامل این نوع نظارت به طرق مقتضی پرهیز کرده اند.

پاسخ خواه نبودن صاحبان حق یکی از مشکلات پیش روی حسابداری دولتی است. این مشکل دیرینه تنها با فراهم کردن اطلاعات کافی در اختیار پاسخ خواهان قابل حل است. ضمن اینکه ایجاد فرهنگ پاسخ خواهی نیز امری ضروری است. در این زمینه مسئولین می توانند با حضور در شبکه ملی و یا جراید به سوالات مردم به عنوان صاحبان حق پاسخگو باشند.